1. Nieuw slotensysteem Kerkdijk

Het nieuwe slotensysteem is aangelegd om het nieuwe beheers- en reservaatsgebied ten noorden van de Kerkdijk het gewenste waterpeil te bezorgen.

2. Naoorlogse boerderijen

Dicht aan de Kerkdijk staan enkele boerderijen die kort na de Tweede Wereldoorlog opnieuw zijn opgebouwd als gevolg van oorlogsvernielingen. De Thornse Hof en de boerderij van de familie Stappershoef zijn rond het bestaande wiel (kolk, ontstaan door een dijkdoorbraak) in de bouwstijl van de Delftse school hersteld.

3. Nieuwe houtsingel

In deze hoek van het gebied is een versnipperd patroon van struiken en haagrestanten vervangen door een brede houtsingel die beter aansluit bij de agrarische verkavelingsstructuur.

4. Wylerbergmeer

Het Wylerbergmeer was vroeger een deel van het Wyler Meer dat al in het begin van de 20e eeuw als strandbad werd gebruikt. Na de bouw van het Hollands-Duits gemaal in 1933 werd het Wyler Meer een onderdeel van de afwatering vanuit Kranenburg en Groesbeek. In 1949 werden grenscorrecties toegepast die het Wyler Meer verdeelden in de Nederlandse recreatieplas Wylerbergmeer en het Duitse 'Naturschutzgebiet' Wyler Meer.

5. Querdamm

De Querdamm is een kaarsrechte dijk die in 1854 is aangelegd tussen de Kapitteldijk en de Rijksweg bij het Wylerbergmeer. Hij is ruim twee kilometer lang en vormt hier sinds 1949 de grens tussen Nederland en Duitsland. De dam werd door Pruisen aangelegd, omdat de waterschappen in de Ooijpolder destijds regelmatig het land lieten overstromen. De dam kreeg twee doorlaatsluizen, één in de wetering bij de Kapitteldijk in het noorden en één in het Wyler Meer in het zuiden. De Querdamm heeft dienst gedaan totdat met de bouw van het Hollands-Duits gemaal in 1933 de gezamenlijke afwatering van de hele polder tussen Nijmegen en Rindern bij Kleef tot stand kwam.

6. Mosterddijk

Langs de Mosterddijk liep vanaf de Kapitteldijk in zuidwestelijke richting (parallel aan de watergang) de vroegere grens tussen Nederland en Duitsland. Van de Mosterddijk is weinig meer te zien. In het landschap is alleen nog een zwakke verhoging zichtbaar, parallel aan het fietspad naar de Thornse Molen. De functie van de Mosterddijk was het overtollige water tegen te houden dat de waterschappen met de bouw van het Hollands-Duits gemaal in 1933 probeerden af te leiden.

7. Thornse Molen

T(h)orn is afgeleid van toren: een hoge verdedigingstoren die vanaf haar plek aan de Kapitteldijk de rivier beheerste. Tijdens een hevige storm op 13 november 1940 werd de molen verwoest. Ondanks de oorlogstijd werd deze direct gerestaureerd. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vormde de dijk het front tussen de Duitsers en de vanuit Normandië opgerukte geallieerde troepen. De Thornse molen was een van de felst omstreden punten. Alles werd in die tijd met de grond gelijk gemaakt. Nu is er een initiatiefgroep opgericht die de molen wil herbouwen.

8. Kerkdijk

De Kerkdijk is een smalle, kronkelende dijk die van de Thornse Molen via het dorp Ooij tot de Spruitenkamp loopt. Tot 1856, toen de Erlecomsedam op bandijkhoogte was gebracht, was de Kerkdijk, net als de Kapitteldijk, waterkering van de Waal (Waalbandijk). Daarna is het een slaperdijk geworden.

9. Wercheren

Wercheren ligt op de resten van een oeverwal en was in de Middeleeuwen met het toen veel grotere Persingen verbonden. Het oostelijk deel van Wercheren is sterk door de Tweede Wereldoorlog getroffen. In het westen van Wercheren is het oorspronkelijke karakter beter bewaard gebleven. Het verdient dan ook aanbeveling een stukje van de route af te wijken en over de Leuthsestraat in westelijke richting te lopen. Aan de zuidzijde van Wercheren langs de Thornsestraat staat westelijk van de route een cultuurmonument, een Trafo-huis uit 1926. De reden van deze bouwwijze was de overstroming in de Ooijpolder die in dat jaar plaatsvond. Om ook in tijden van overstroming de elektriciteitsvoorziening te garanderen werd deze bouwwijze toegepast.