1. Ensemble Oud Ooij

Ooij is een dorp dat de afgelopen eeuwen twee maal verplaatst is geweest.  Eerst lag het oude Ooij aan de Hezelstraat, een oeverwal die iets hoger ligt dan de omgeving. De eerste verplaatsing vond plaats in 1835, toen het dorp zich voegde bij de locatie waar de Sint Hubertuskerk werd gebouwd. De tweede verplaatsing was na de Tweede Wereldoorlog, waarbij het centrum van het dorp zich ongeveer 500 meter naar het noordwesten verplaatste. Het nieuwe dorp ontwikkelde zich vanuit de rij bestaande huizen langs de huidige Koningin Julianalaan. In het oude dorp Ooij werd ten oosten van de huidige terpboerderijtjes aan het eind van de 11e eeuw een ronde burcht gebouwd. Alleen de voorburcht is bewaard gebleven.

2. Voormalig Kasteel Ooij

Ooit moet dit kasteel een van de meest imponerende van Gelderland geweest zijn, nu staan er alleen nog maar resten van de voorburcht van het kasteel: een 16e eeuws Knechtenhuis of Gouverneurshuis, een deel van het stalgebouw uit de 17e eeuw met duiventoren en een woning die uit het materiaal van het stalgebouw werd opgebouwd. In de loop van de 18e eeuw raakte het in verval, mede door de steeds vaker voorkomende overstromingen. Het terrein van het kasteel werd later voor de kleileverantie aan de steenfabrieken afgegraven, waardoor de gebouwen van de voorburcht op een verhoogd terrein lijken te staan.

3. Herdenkingsmonument dijkverzwaring

In 1997 werd dit monument 'Gevormd door water' van Pauline Lutters uit Millingen onthuld door Koningin Beatrix. Het was de afsluiting van de werkzaamheden aan de dijkverzwaring die na het hoogwater versneld waren uitgevoerd. De bandijk was in deze bocht verbreed en opgehoogd, hetgeen op deze plaats goed te zien is. Het monument staat op een stuk dijk dat nieuw is aangelegd, terwijl de dijkweg loopt over de oude bandijk vlak daarachter. Deze dijkverzwaring werd gerealiseerd terwijl zo veel mogelijk cultuurhistorisch belangrijke gebouwen behouden konden worden. Dat is niet alleen bij Oortjeshekken, maar nog beter bij Groenlanden en Tiengeboden te zien.

4. Herinneringen aan baksteenfabricage

Nabij het kruispunt met de Kruisstraat en ten noorden van de route, kunt u een indruk krijgen van vroegere kleiwinningsactiviteiten voor baksteenfabricage. Begin 19e eeuw  werd in deze omgeving klei gewonnen en met behulp van smalspoorlijnen naar de steenfabrieken vervoerd. Tegenwoordig wordt er voornamelijk klei in de Millingerwaard gewonnen en staat in Erlecom de enige steenfabriek die overgebleven is. Veel van de vroegere kleiwinningsgebieden zijn weer landbouwgrond geworden. Maar ook een aantal heeft zich tot natuurgebieden ontwikkeld. Een zichtbaar voorbeeld hiervan is de Groenlanden, ten noordwesten van de route.

5. Spindelschuif Ooijse Graaf

Tegenover Oortjeshekken staat een monument dat herinnert aan de sluis die vroeger, samen met een pompgemaal, verantwoordelijk was voor de waterhuishouding van de Erlecomse polder. In samenhang met de landinrichting werd begin jaren '90 de waterhuishouding van de Erlecomse polder gereorganiseerd. De sluis en het pompgemaal werden hierdoor beiden overbodig. Voor de sluis kwam er in 1998 een monument in de vorm van de spindelschuif (het draaimechanisme dat de sluis kon regelen).

6. Boerderij Erlecomsedam 2

Links van Oortjeshekken staat een grote karakteristieke boerderij van de familie Reijnen. Het bedrijfsgedeelte van de boerderij dateert uit 1834 en het woonhuis uit 1869. Vermoedelijk heeft men pas later gewaagd zich op de nieuwe dijk te vestigen. Na de renovatie in de jaren negentig is dit gebouw een mooi voorbeeld geworden van de hier voorkomende boerderijvorm. Met name door het rieten dak wordt dat benadrukt.

7. Oortjeshekken

Oortjeshekken is een hotel-restaurant-huiskamercafé dat een prachtige ligging heeft aan de Bizonbaai. Jarenlang was dit de thuishaven voor de uitzendingen van de bekende bioloog Midas Dekkers. Vroeger lag Oortjeshekken dichter bij de dijk, maar na de dijkverzwaring is het verder van de dijk te komen liggen. Het huis is gebouwd op de plaats waar vroeger herberg 'De Sluis' heeft gestaan, genoemd naar de toenmalige sluis van de Ooijse Graaf in de bandijk (zie onder 3). Oortjeshekken werd in opdracht van een steenfabrikant gebouwd als café, winkel en boerderij en had daarmee voor het aangrenzende buurtschap De Palts een belangrijke functie.

8. Spruitenkamp met bewoning

De Spruitenkamp is een slaperdijk vanaf de huidige bandijk tot de Kerkdijk. Aan beide kanten van de dijk zijn sporen van kleiwinning te zien in de vorm van oneffenheden en  enkele plassen. Langs de Spruitenkamp staan enkele interessante gebouwen. Dichtbij de bandijk in een bocht ziet u een 18eeuws boerderijtje tegen de dijk staan. Dit boerderijtje was een voormalige brouwerij en een belangrijke leverancier van bier voor het kasteel. Vervolgens steekt u de weg over via een brug over een gat in de dijk. Het gat diende als doorgang voor de smalspoortreintjes van de steenfabriek en tegenwoordig is het een doorgang voor vee.